Bộ môn Cơ Điện Tử

 1. GIỚI THIỆU VỀ BỘ MÔN:
 • Ngày 28/01/1999: Thành lập bộ môn Cơ Điện Tử
 • Ngày 11/11/2006: Sáp nhập nhân sự của hai bộ môn: Cơ Điện Tử và Kỹ thuật Điều khiển Tự động.
 1. Tầm nhìn:
 • Là đơn vị hàng đầu cung cấp nguồn nhân lực có tay nghề cho các ngành nghề công nghiệp công nghệ cao.
 1. Sứ mạng:
 • Tạo cho sinh viên một môi trường giáo dục toàn diện thông qua các chương trình học tiên tiến cho ngành kỹ thuật cơ điện tử.
 1. Mục tiêu chiến lược
 • Phát triển đội ngũ giảng viên có trình độ tiến sĩ.
 • Tái cấu trúc chương trình đào tạo để nâng cao dần năng lực các kỹ năng
 • Tổ chức sắp xếp lại các môn học để tích hợp kiến thức và kỹ năng kỹ thuật trong việc nhận thức ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận hành các hệ thống cơ điện tử
 • Sắp xếp lại cơ sở vật chất hiện có để thúc đẩy các hoạt động học tập, giảng dạy và hỗ trợ nghiên cứu.

Tranh thủ, tận dụng các cơ hội được hỗ trợ từ chương trình CDIO và HEEAP.