Bộ môn Kỹ thuật hệ thống Công nghiệp

Website Bộ môn Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp: http://ise.fme.hcmut.edu.vn/