Các môn học – Bộ môn Cơ Điện Tử

 

 STT Tên môn học Mã MH Cao học Đại học
CQ TC
1 Cấu trúc người máy lập trình được 207701 PFIEV
2 Kỹ thuật Robot 207703 PFIEV
3 Bộ chấp hành điện 1 207704 PFIEV
4 Bộ chấp hành điện 2 207705 PFIEV
5 ĐK các cơ cấu thừa hành thông minh 218701 PFIEV
6 Các cơ cấu thừa hành 218702 PFIEV
7 Thiết kế hệ thống CĐT 218703 PFIEV
8 Các hệ điều khiển 1 218704 PFIEV
9 Các hệ điều khiển 2 218705 PFIEV
10 Bộ chấp hành thông minh 218706 PFIEV
11 Kỹ thuật điều khiển tự động 218001 x
12 TT điều khiển hệ thống 218002 x
13 Thiết kế hệ thống CĐT 218014 x
14 Hệ thống thời gian thực 218015 x
15 Kỹ thuật giao tiếp với máy tính 218019 x
16 Hệ thống sản xuất tự động 218022 x
17 Động lực học và điều khiển 218023 x
18 Trang bị điện và điện tử 218024 x
19 TT Trang bị điện và điện tử 218025 x
20 Vi điều khiển 218026 x
21 ĐAMH Tự động hoá sx 218027 x
22 ĐAMH Thiết kế hệ thống CĐT 218028 x
23 Tự động hoá sản xuất 218031 x
24 Hệ thống PLC 218032 x
25 Robot công nghiệp 218033 x
26 Cơ điện tử trong dệt may 218034 x
27 Mạng truyền thông công nghiệp 218035 x
28 Nhập môn hệ thống đk hiện đại 218036 x
29 Nhập môn thị giác máy tính 218037 x
30 Thực tập tốt nghiệp 218302 x
31 Luận văn tốt nghiệp 218303 x
32 Mô hình hoá hệ thống CĐT 025042 x
33 Cảm biến và ứng dụng 025043 x
34 Hệ thống sx tiên tiến x
35 Hệ thống đk hiện đại 025044 x
36 Hệ thống điều khiển phi tuyến 025045 x
37 Động lực học và điều khiển robot x
38 Điều khiển quá trình x
39 Hệ thống điều khiển thông minh x
40 Thị giác máy tính x
41 Điều khiển mặt trượt x
42 Hệ tuyến tính và điều khiển x
43 Thiết kế và phân tích cơ cấu nâng cao x
44 Điện tử công suất x
45 Hệ thống PLC 218832 x
46 Vi điều khiển 218826 x
47 Thiết kế hệ thống CĐT 218814 x
48 Động lực học và điều khiển 218823 x
49 Trang bị điện điện tử 218824 x
50 Thực tập tốt nghiệp 218302 x
51 Tự động hoá sản xuất 218831 x
52 ĐAMH Thiết kế hệ thống CĐT 218828 x
53 ĐAMH Tự động hoá sản xuất 218827 x
54 Robot công nghiệp 218833 x
55 Kỹ thuật giao tiếp với máy tính 218819 x
56 TT điều khiển hệ thống 218802 x
57 Kỹ thuật điều khiển tự động 218801 x