Các môn học – Bộ môn KT máy XD và nâng chuyển

 STT Tên môn học Mã MH Cao học Đại học
CQ TC
1 Kỹ thuật nâng – vận chuyển ME3021 X X
2 Thang máy ME4419 X
3 Máy xếp dỡ 203016 X
4 Máy thi công cơ giới ME4011 X
5 Máy vận chuyển liên tục ME4427 X
6 Khai thác và sữa chữa  MXD ME4489 X
7 Kết cấu thép thiết bị nâng ME4413 X
8 Máy sản xuất vật liệu & cấu kiện xây dựng ME4005 X
9 Kỹ thuật rung trong MXD ME3023 X
10 Ứng dụng tin học trong MXD ME4425 X
11 Truyền động MXD 203009 X
12 Động lưc học MXD ME4423 X
14 Đồ án thiết bị nâng vận chuyển ME4051 X
16 Thực tập kỹ thuật ME2027 X
17 Thực tập tốt nghiệp ME3059 X
18 Luận văn tốt nghiệp ME4059 X X