Các môn học – Bộ môn Kỹ thuật hệ thống Công nghiệp

Ngành Kỹ thuật hệ thống công nghiệp

 

Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

 STT Tên môn học Mã MH Cao học Đại học
CQ TC
1 Mô hình vận trù học tất định 205071 X
2 Quản lý chất lượng tổng thể 205072 X
3 Công nghệ tinh gọn trong sản xuất và dịch vụ 205073 X
4 Hỗ trợ ra quyết định 205074 X
5 Phân tích và thiết kế công việc 205075 X
6 Mô hình hóa và mô phỏng các mô hình ngẫu nhiên 205076 X
7 Kỹ thuật thiết kế mặt bằng cn 205077 X
8 Đánh giá kinh tế và dự án 205039 X
9 Lập kế hoạch và điều độ trong sản xuất và dịch vụ 205077 X
10 Hoạch định tồn kho & vật tư 205080 X
11 Sản xuất tinh gọn nâng cao X
12 Hệ thống thông tin quản lý 205082 X
13 Logistics trong kinh doanh 205083 X
14 Quản lý sản xuất X
15 Phân tích thống kê trong công nghiệp X
16 Vận trù học X
17 Kiểm soát và quản lý chất lượng X
18 Bố trí mặt bằng và thiết bị X
19 Thiết kế và đo lường công việc X
20 Đồ án KTHTCN1 X
21 Kinh tế kỹ thuật X
22 Mô hình hóa và mô phỏng X
23 Quản lý dự án X
24 Kỹ thuật hệ thống X
25 Kỹ thuật ra quyết định X
26 Đồ án KTHTCN2 X
27 Thiết kế sản phẩm trong công nghiệp X
28 Quản lý bảo trì X
29 Quản lý vật tư tồn kho X
30 Kỹ thuật điều độ X
31 Kỹ năng lãnh đạo X
32 Phân tích các hệ thống dịch vụ X
33 Kinh tế vi mô hoặc

Kinh tế vĩ mô

X
34 Kỹ thuật dự báo nhu cầu X
35 Hoạch đính chiến lược cho sản phẩm & CN X
36 Quản lý và đánh giá công nghiệ X
37 Hệ thống thông tin quản lý X
38 Hoạch định nguồn lực sản xuất X
39 Sản xuất tinh gọn X
40 Cải tiến chất lượng X
41 ERP X
42 Lean Six – sigma X
43 Hệ thống vận chuyển vật liệu (MHS) X
44 Hệ thống sản suất tích hợp(CIMS) X
45 Hệ thống sản xuất linh hoạt (FMS) X
46 Phân tích các yếu tố nhân trắc học trong kỹ thuật công nghiệp X
47 Quản lý Logistics trong kinh doanh X
48 Vận tải hang hóa X
49 Điều độ trong chuỗi cung ứng X
50 Quản lý tồn kho trong chuỗi cung ứng X
51 Quản lý và vận hành cản biển X
52 Vận tải đa phương thức X
53 Hệ thống Logistics thu hồi X
54 Quản lý tinh gọn chuỗi cung ứng X
55 Tiếp thị Logistics X
56 Quản lý chuỗi cung ứng X
57 Thực tập đại cương X
58 Thực tập kỹ thuật X
59 Thực tập tốt nghiệp X
60 Luận văn tốt nghiệp X