Các môn học – Bộ môn Thiết kế máy

Bộ môn Thiết kế máy đảm trách việc giảng dạy các môn học cơ sở của ngành cơ khí và hướng dẫn luận văn tốt nghiệp cho nhiều hệ đào tạo khác nhau. Các môn học do bộ môn đảm trách thuộc lĩnh vực tính toán, thiết kế trong ngành cơ khí (bằng các phương pháp truyền thống cũng như các phương pháp sử dụng máy tính điện tử). Cụ thể:

  • Bậc Sau đại học: giảng dạy cho ngành Kỹ thuật cơ khí và ngành Kỹ thuật cơ điện tử
STT Tên môn học
1 Động lực học
2 Các phương pháp tính nâng cao
3 Vật liệu Composite nâng cao
4 Thiết kế tối ưu và qui hoạch thực nghiệm
5 Thiết kế và phát triển sản phẩm
6 Thiết kế và phân tích cơ cấu nâng cao
7 Thiết kế và phân tích theo độ tin cậy
  • Bậc đại học (hệ Chính qui và hệ Vừa làm-vừa học):
 STT Tên môn học 
1 Nguyên lý máy
2 Chi tiết máy
3 Dao động kỹ thuật
4 Quá trình thiết kế kỹ thuật
5 Vẽ cơ khí
6 ĐAMH Thiết kế
7 Mô hình hóa hình học và mô phỏng
8 Phương pháp phần tử hữu hạn
9 Phần tử dẫn hướng 1, 2 (Chương trình Việt Pháp-Cơ điện tử)
10 Truyền động công suất lớn 1, 2 (Chương trình Việt Pháp-Cơ điện tử)
11 Tính toán số các cấu trúc (Chương trình Việt Pháp-Cơ điện tử)
12 Kỹ thuật độ tin cậy
13 Tính toán cơ học và kết cấu máy
14 Phân tích và tối ưu kết cấu
15 Thiết kế hệ thống cơ khí
16 ĐAMH Thiết kế hệ thống cơ khí
17 Thực tập kỹ thuật (Thiết kế mô phỏng)
18 Kỹ thuật tạo dáng công nghiệp
19 Động lực học cơ hệ
20 Cơ học máy
21 Cơ học máy (dạy cho Khoa Công nghệ vật liệu)