Cơ sở vật chất – Bộ môn Cơ Điện Tử

 

1.     Mitsubishi PLC Demo Kit Người quản lý: Phạm Công Bằng
  Mô tả thiết bị: Thiết bị thực hành PLC Mitsubishi
Thông số kỹ thuật: –       60 I/O

–       DI / DO

–       Xử lý được số BCD

Phục vụ cho các môn học: –       218032

–       218002

 

2.     AB Micrologix 1000 Người quản lý: Nguyễn Minh Tuấn
  Mô tả thiết bị: Thiết bị thực hành PLC ABB
Thông số kỹ thuật: –       16 I/O

–       DI / DO

Phục vụ cho các môn học: –       218032

–       218002

 

3.     Explorer 16 development board Người quản lý: Võ Tường Quân
  Mô tả thiết bị: Kít thí nghiệm vi điều khiển
Thông số kỹ thuật: –       Microchip
Phục vụ cho các môn học: –       218026

–       218002

 

4.     Picdem 2 plus Người quản lý: Võ Tường Quân
  Mô tả thiết bị: Kít thí nghiệm vi điều khiển
Thông số kỹ thuật: –       Microchip
Phục vụ cho các môn học: –       218026

–       218002

 

5.     Picdem mechatronics Người quản lý: Võ Tường Quân
  Mô tả thiết bị: Kít thí nghiệm vi điều khiển
Thông số kỹ thuật: –       Microchip
Phục vụ cho các môn học: –       218026

–       218002

 

6.     Mobilerobots p3-AT Người quản lý: Nguyễn Duy Anh
  Mô tả thiết bị: Thiết bị robot di động
Thông số kỹ thuật: –       Cảm biến siêu âm

–       Cảm biến laser

–       Cảm biến hình ảnh

Phục vụ cho các môn học: –       207703

–       202702

  

7.     Mô Hình thí nghiệm Trang Bị Điện Người quản lý: Lê Ngọc Bích
  Mô tả thiết bị: Thiết bị TH/TN các khí cụ điện cơ bản liên quan đến động cơ
Thông số kỹ thuật: –       Đảo chiều động cơ

–       Khởi động động cơ

Phục vụ cho các môn học: –       218024

–       218025

 

8.     Technology station Magazine Người quản lý: Lê Ngọc Bích
  Mô tả thiết bị: Thiết bị thực hành PLC Siemens
Thông số kỹ thuật: –       Thiết bị SL
Phục vụ cho các môn học: –       218032

–       218002

–       218031

 

9.     Technology station Storing in 3 tubes Người quản lý: Lê Ngọc Bích
  Mô tả thiết bị: Thiết bị thực hành PLC Siemens
Thông số kỹ thuật: –       Thiết bị SL
Phục vụ cho các môn học: –       218032

–       218002

–       218031

 

10.  Technology station Swivel gripper Người quản lý: Lê Ngọc Bích
  Mô tả thiết bị: Thiết bị thực hành PLC Siemens
Thông số kỹ thuật: –       Thiết bị SL
Phục vụ cho các môn học: –       218032

–       218002

–       218031

 

11.  Technology station Lifting device with measuring analog Người quản lý: Lê Ngọc Bích
  Mô tả thiết bị: Thiết bị thực hành PLC Siemens
Thông số kỹ thuật: –       Thiết bị SL
Phục vụ cho các môn học: –       218032

–       218002

–       218031

 

12.  Technology station Storage and retrieval system with 12 deposits Người quản lý: Lê Ngọc Bích
  Mô tả thiết bị: Thiết bị thực hành PLC Siemens
Thông số kỹ thuật: –       Thiết bị SL
Phục vụ cho các môn học: –       218032

–       218002

–       218031