Cơ sở vật chất – Bộ môn Kỹ thuật hệ thống Công nghiệp

Liên kết với hơn 150 doanh nghiệp thực hiện đào tạo gắn liền với đối tượng thực tế.