Cơ sở vật chất – Bộ môn Thiết bị và Công nghệ Vật liệu

  • PTN Đúc, nhiệt luyện do Khoa quản lý.