Cơ sở vật chất – Bộ môn Thiết kế máy

Bộ môn có 01 phòng thí nghiệm đang tiến hành củng cố, xây dựng nhằm phục vụ cho việc đào tạo và nghiên cứu khoa học tốt hơn.

  

Mô hình xác định đường cong trượt bộ truyền đai

Thiết bị thử kéo bu-lông

Mô hình thí nghiệm xác định hệ số ngoại lực