Danh sách các đề tài nghiên cứu – Bộ môn Chế tạo máy

  • Chủ trì hoặc tham gia khoảng 25 đề tài, dự án KHCN cấp Nhà nước, hơn 30 đề tài cấp Bộ, Đại học Quốc gia, tỉnh, thành phố và cơ sở.
  • Công bố khoảng 200 bài báo, báo cáo khoa học trong các tạp chí, hội nghị, hội thảo khoa học trong và ngoài nước.