Danh sách cán bộ – Bộ môn Cơ Điện Tử

  1. Nhân sự cơ hữu
Hình chân dung Họ tên Học hàm

/Học vị

Trách nhiệm Liên lạc (email, Điện thoại) Chuyên môn chính, định hướng nghiên cứu
Nguyễn Duy Anh Tiến sĩ Giảng viên Email: duyanhnguyen@hcmut.edu.vn

Điện thoại: 0938.083.479

– Robotics

– Logistics

– Green port

Phạm Công Bằng Tiến sĩ Chủ nhiệm bộ môn/ Phó trưởng khoa cơ khí Email: cbpham@hcmut.edu.vn

Điện thoại: 0903.686.334

– Mechanism design

– Flexible manufacturing systems

– Robotic systems

– Rapid prototyping techniques

Lê Ngọc Bích Tiến sĩ Phó chủ nhiệm bộ môn Email: lngbichmt@hcmut.edu.vn

lngbichmt@yahoo.com

 

Điện thoại: 0903.096.857

– Flexible manufacturing systems,

– PLC, SCADA and Industrial communication network,

– MEMS, Bio-MEMS, Microfluidics devices,

– Thermal electric and their applications,

– CNC machine for wood carving and laser cutting.

  Nguyễn Quốc Chí Tiến sĩ Giảng viên Email : nqchi@hcmut.edu.vn

Điện thoại: 0903.857.361

– Dynamics and control of microelectromechanical system

– Dynamics and control of distributed parameter systems

– Nonlinear vibration systems

– PLC, SCADA and Industrial communication network,

  Phùng Trí Công Tiến sĩ Giảng viên Email: phungtricong2000@yahoo.com

Điện thoại: 0906.533.208

– Industrial robotics

– Real-time control

– Computer communication

  Nguyễn Văn Giáp Tiến sĩ Giảng viên Email: nvgiap@yahoo.com

Điện thoại: 0907.589.993

– Auto-Mechanical system

– Robotic systems

– Mechatronics system

  Lê Thanh Hải Tiến sĩ Giảng viên Email: lthai@hcmut.edu.vn

Điện thoại: 0942.987.087

– Computer vision / Image processing

– Robotics

– Automatic system using PLC, Microcontroller

  Trần Việt Hồng Tiến sĩ Giảng viên Email: tvhong@hcmut.edu.vn

Điện thoại: 0902.424.148

– Process control

– Mobile robot, UAV

– Automatic control

– Electrical, Electric devices

– Automation

  Võ Anh Huy Thạc sĩ Giảng viên Email: vahuy@hcmut.edu.vn

Điện thoại: 0903.963.630

– Automation system

– Mechatronics system

 

  Võ Tường Quân Tiến sĩ Giảng viên Email: quanvt@yahoo.com

Điện thoại: 0933.327.078

– Underwater Robot

– Bio mimetic Robot

– Industrial Automation Systems

– Bio-Mechatronics Systems

– Mechatronics Systems

  Nguyễn Đàm Tấn Thạc sĩ Giảng viên Email: ndtan@hcmut.edu.vn

ngdtan55@yahoo.com

Điện thoại: 0903.841.710

– Automation system

– Mechatronics system

 

  Đoàn Thế Thảo Tiến sĩ Giảng viên Email: thaodt@hcmut.edu.vn

Điện thoại: 012.16.55.88.54

– Automatic Welding

– Robotics

– Computer Vision

  Nguyễn Tấn Tiến PGS. TS Giảng viên Email: nttien@hcmut.edu.vn

Điện thoại: 0918.255.355

– Robtotics and automation system

– Design and manufacturing of industrial equiments

– Robust control theory and application

  Trương Quốc Toàn Thạc sĩ Giảng viên Email: tqtoan@hcmut.edu.vn

Điện thoại: 012.84.49.95.70

– Mechanism design

– Industrial Automation Systems

– Mechatronics Systems

– Control theory and application

  Nguyễn Minh Tuấn Thạc sĩ Giảng viên Email: minhtuandavi@yahoo.com

Điện thoại: 0918.414.489

– Auto-Mechanical system

– Robotic systems

– Mechatronics system