Danh sách cán bộ – Bộ môn Cơ Điện Tử

 

Hình

chân dung

Họ tên Học hàm

Học vị

Trách nhiệm Chuyên môn chính, định hướng nghiên cứu Các môn

 giảng dạy

  Nguyễn Duy Anh PGS.TS

Assoc. Prof./ Ph.D

Phó trưởng phòng Đào tạo, Trưởng PTN BM CDT, Giảng viên –        Robotics,

–        Logistics,

–        Green port

–        Kỹ thuật điều khiển tự động

–        Trang bị điện điện tử trong MCN

–        ĐAMH TK hệ thống CDT

–        Vi điều khiển

–        Nhập môn điều khiển hiện đại

–        Bộ chấp hành điện 1

–        Bộ chấp hành điện 2

  Phạm Công Bằng GVC.TS

Ph.D

Phó trưởng Khoa Cơ khí, Giảng viên –        Mechanism design,

–        Flexible manufacturing systems,

–        Robotic systems,

–        Rapid prototyping techniques

–        Kỹ thuật điều khiển tự động

–        Hệ thống PLC

–        Kỹ thuật Robot

  Nguyễn Quốc Chí PGS.TS

Assoc. Prof./ Ph.D

Trưởng bộ môn, Trưởng PTN Điều khiển & Tự động hóa, Giảng viên –        Dynamics and control of micro-electromechanical systems (MEMS),

–        Control of distributed parameter systems,

–        Nonlinear system control,

–        PLC, SCADA and Industrial communication network

–        Kỹ thuật điều khiển tự động

–        ĐAMH TK hệ thống CDT

–        Động lực học & điều khiển

–        Điều khiển các cơ cấu thừa hành thông minh

–        Nhập môn điều khiển hiện đại

–        Điều khiển các hệ thống servo

  Phùng Trí Công TS.

Ph.D

Giảng viên –        Industrial robotics,

–        Real-time control,

–        Computer communication

–        Kỹ thuật điều khiển tự động

–        ĐAMH TK hệ thống CDT

–        Kỹ thuật Robot

–        Vi điều khiển

  Lê Thanh Hải TS.

Ph.D

Giảng viên –        Computer vision / Image processing,

–        Robotics,

–        Automatic system using PLC, Microcontroller

–        Kỹ thuật điều khiển tự động

–        ĐAMH TK hệ thống CDT

–        Nhập môn thị giác máy tính

  Lê Đức Hạnh TS.

Ph.D

Giảng viên –        Robotics and automation system,

–        Computer Vision/Image Processing,

–        Intelligent Control,

–        Visual Servoing

–        Trang bị điện điện tử trong MCN

–        Kỹ thuật điều khiển tự động

–        Vi điều khiển

–        Cấu trúc người máy lập trình được

–        Nhập môn thị giác máy tính

–        ĐAMH TK hệ thống CDT

  Trần Việt Hồng TS.

Ph.D

Giảng viên –        Process control,

–        Mobile robot, UAV,

–        Automatic control,

–        Electrical, Electric devices,

–        Automation

–        Trang bị điện điện tử trong MCN

–        Kỹ thuật điều khiển tự động

–        Nhập môn điều khiển quá trình công nghiệp

–        Các cơ cấu thừa hành

 

  Võ Anh Huy ThS.

M.Sc

Giảng viên –        Automation system,

–        Mechatronics system

–        Hệ thống PLC

–        Tự động hóa SX

  Võ Tường Quân PGS.TS

Assoc. Prof./ Ph.D

Trưởng PTN Đo lường, Giảng viên –        Underwater Robot,

–        Bio mimetic Robot,

–        Industrial Automation Systems,

–        Bio-Mechatronics Systems,

–        Mechatronics Systems

–        Vi điều khiển

–        Thiết kế hệ thống CDT

–        ĐAMH TK hệ thống CDT

–        Kỹ thuật điều khiển tự động

–        Hệ thống điều khiển mờ

–        Các hệ điều khiển 1

–        Các hệ điều khiển 2

  Đoàn Thế Thảo TS.

Ph.D

Giảng viên –        Automatic Welding,

–        Robotics,

–        Computer Vision

–        Vi điều khiển

–        Động lực học & điều khiển

–        Kỹ thuật điều khiển tự động

–        Nhập môn thị giác máy tính

–        Kỹ thuật robot

  Ngô Hà Quang Thịnh TS.

Ph.D

Giảng viên –        Motion control,

–        Embedded system,

–        Industrial network

–        Trang bị điện điện tử trong MCN

–        Kỹ thuật điều khiển tự động

–        Hệ thống thời gian thực

–        Điều khiển tự động trong dầu khí

  Nguyễn Tấn Tiến PGS.TS

Assoc. Prof./ Ph.D

Giám đốc PTN trọng điểm Quốc gia Điều khiển số & Kỹ thuật hệ thống, Giảng viên –        Robtotics and automation system,

–        Design and manufacturing of industrial equiments,

–        Robust control theory and application

–        Thiết kế hệ thống CDT

–        ĐAMH TK hệ thống CDT

–        Động lực học & điều khiển

–        Nhập môn điều khiển hiện đại

–        Bộ chấp hành thông minh

  Nguyễn Minh Tuấn ThS.

M.Sc

Giảng viên –        Auto-Mechanical system,

–        Robotic systems,

–        Mechatronics system

–        Hệ thống PLC

–        Thiết kế hệ thống CDT

–        ĐAMH TK hệ thống CDT