Danh sách cán bộ – Bộ môn Kỹ thuật hệ thống Công nghiệp

 

Hình chân  dung Họ tên Học hàm, học vị EMAIL LIÊN HỆ Ghi chú
Đỗ Ngọc Hiền PGS, Tiến sĩ hienise97@hcmut.edu.vn Trưởng BM
Nguyễn Như Phong GVC, Thạc sĩ nnphong@hcmut.edu.vn
Đinh Bá Hùng Anh GVC, Tiến sĩ anhdbh_ise7@yahoo.com
Lê Ngọc Quỳnh Lam PGS, Tiến sĩ lnqlam@hcmut.edu.vn
Phan Thị Mai Hà Tiến sĩ ptmaiha@hcmut.edu.vn
Nguyễn Vạng Phúc Nguyên Tiến sĩ nvpnguyen@hcmut.edu.vn
Nguyễn Trí Dũng Thạc sĩ, đang  học NCS ntdung_ise@hcmut.edu.vn
Đặng Phi Vân Hài Thạc sĩ, đang học NCS dpvanhai@hcmut.edu.vn
Nguyễn Hữu Phúc Thạc sĩ nhphucise@hcmut.edu.vn
Hồ Thị Phương Dung Tiến sĩ Dung.ho@ hcmut.edu.vn
Nguyễn Thị Phương Quyên Tiến sĩ ntpquyen@ hcmut.edu.vn
Trần Quốc Công Thạc sĩ tqcong@hcmut.edu.vn
Võ Thị Hoàng Ni Kỹ sư
Trần Võ Thảo Hương Kỹ sư