Danh sách cán bộ – Bộ môn Kỹ thuật hệ thống Công nghiệp

STT HỌ TÊN HỌC HÀM, HỌC VỊ EMAIL LIÊN HỆ
1 Đỗ Ngọc Hiền Tiến sĩ hienise97@hcmut.edu.vn
2 Nguyễn Như Phong GVC, Thạc sĩ nnphong@hcmut.edu.vn
3 Đinh Bá Hùng Anh Tiến sĩ anhdbh_ise7@yahoo.com
4 Lê Ngọc Quỳnh Lam PGS Tiến sĩ lnqlam@hcmut.edu.vn
5 Phan Thị Mai Hà Tiến sĩ ptmaiha@hcmut.edu.vn
6 Nguyễn Vạng Phúc Nguyên Tiến sĩ nvpnguyen@hcmut.edu.vn
7 Nguyễn Trí Dũng Thạc sĩ ntdung_ise@hcmut.edu.vn
8 Đặng Phi Vân Hài Thạc sĩ dpvanhai@hcmut.edu.vn
9 Nguyễn Hữu Phúc Thạc sĩ nhphucise@hcmut.edu.vn
10 Hồ Thị Phương Dung Thạc sĩ Dung.ho@ hcmut.edu.vn
11 Nguyễn Thị Phương Quyên Tiến sĩ ntpquyen@ hcmut.edu.vn
12 Trần Quốc Công Thạc sĩ tqcong@hcmut.edu.vn