Danh sách cán bộ – Bộ môn Thiết bị và Công nghệ Vật liệu

STT   Họ và Tên Email Số điện thoại
1 TS. Lưu Phương Minh lpminh@hcmut.edu.vn 0906660242
2 ThS. Trần Đức Tuấn tdtuan2005@gmail.com 0903902367
3 TS. Nguyễn Thanh Hải haint@ hcmut.edu.vn 0938493366
4 ThS. Phạm Quang Trung quangtrungkstn@gmail.com 0989074499
5 ThS. Nguyễn Hải Đăng vnnhdang@gmail.com 0985172223
6 ThS. Dụng Văn Thân dvthan@hcmut.edu.vn 0988879250
7 NCV. Trần Ngọc Phước Thạnh phuocthanh@hcmut.edu.vn 0906152367
8 NCV. Bùi Duy Khanh bdkhanh@hcmut.edu.vn 0979849372
9 KS. Đào Duy Quí duyqui@ hcmut.edu.vn 01686794925