Danh mục

- Khoa Cơ Khí - Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh
- Nhà B11, 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
- ĐT: 08.8647256 ext.5886/5887
- Email: vpkck@hcmut.edu.vn

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - CÔNG TY ASUZAC (NHẬT BẢN) (21/04/2017)

1.           Nhaân vieân Cơ khí ( laøm vieäc taïi Nhaät Baûn): 10 ngöôøi

2.           Nhaân vieân thieát keá (kieåu daùng coâng ngieäp ; cô khí): 5 ngöôøi

3.           Nhaân vieân kỹ thuật (töï ñoäng hoaù): 6 ngöôøi

4.           Nhaân vieân QC  (khoa vaät lieäu): 3 ngöôøi

5.           Nhaân vieân kyõ thuaät saûn xuaát ( cô khí cheá taïo): 3 ngöôøi

6.           Nhaân vieân Bảo trì ( khoa cơ điện tử) : 3 ngöôøi

7.           Nhaân vieân quaûn lyù chaát löôïng ( heä thoáng coâng nghieäp): 4 ngöôøi

8.           Nhaân vieân QC ( bieát tieáng Nhaät 3 kyu): 2 ngöôøi

9.           Nhân viên lập trình Mastercam 9X: 2 ngöôøi

10.         Nhaân vieân Kế hoạch sản xuất : 2 ngöôøi

11.         Nhaân vieân IT ( làm về IOT): 2 ngöôøi

12.         Nhaän sinh vieân thöïc taäp & tham quan nhà máy.

Haõy göûi ngay hoà sô ñeán địa chỉ mail hoặc nộp trực tiếp cho Công Ty :

phuongnguyen@asuzac.com.vn

CÔNG TY TNHH ASUZAC

SỐ 1, ĐƯỜNG SỐ 8, KCN VSIP 1, THUẬN AN, TỈNH BÌNH DƯƠNGCÁC TIN KHÁC

٠ THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - CÔNG TY ĐÔNG TIẾN HƯNG (20/04/2017)
٠ THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KIM TÍN (19/04/2017)
٠ Thông tin tuyển dụng Xí nghiệp cơ khí Ô tô An Lạc (19/04/2017)
٠ THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - CÔNG TY PVD (PETROVIETNAM DRILLING AND WELL SERVICES CORPORATION) (17/04/2017)
٠ THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - CÔNG TY VIETLABO (NHẬT BẢN) (17/04/2017)
٠ THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - CÔNG TY NHỰA DUY TÂN (13/04/2017)
٠ THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - CÔNG TY II - VI (HOA KỲ) (08/04/2017)
٠ THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - CÔNG TY CBS (07/04/2017)
٠ HỘI THẢO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN VIỆC LÀM TẠI NHẬT BẢN - 14/4/2017 (03/04/2017)
٠ HỘI THẢO PHỎNG VẤN TUYỂN DỤNG CỦA CÔNG TY HYOSUNG (HÀN QUỐC) (31/03/2017)

Bản quyền thuộc về Khoa Cơ Khí - Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Quốc Gia thành phố Hồ Chí Minh
Nhà B11, 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.864.7256 ext.5886/5887 – Email: vpkck@hcmut.edu.vn