Giới thiệu chung – Bộ môn Chế tạo máy

Bộ môn Chế tạo máy là bộ môn nòng cốt của Khoa Cơ khí từ khi thành lập từ năm 1975 đến nay. Nhiệm vụ chính của bộ môn là đào tạo nguồn nhân lực trình độ Đại học, Sau đại học về lĩnh vực Cơ khí chế tạo, Kỹ thuật Cơ khí… cũng như tiến hành hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Nhiều cán bộ tốt nghiệp từ bộ môn đang là nhà khoa học, nhà giáo, nhà doanh nghiệp và nhà quản lý nhà nước nổi tiếng.

Do đạt được nhiều thành tích trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Bộ môn Chế tạo máy đã vinh dự được Nhà nước 2 lần trao tặng Huân chương Lao động hạng ba (1985, 2004), 3 lần được Thủ tướng tặng bằng khen (1982, 2000, 2009), nhận bằng khen của Giám đốc Đại học Quốc gia và nhiều bằng khen, giấy khen các cấp.

Từ năm 1997 đến năm 2014: Bộ môn đã đạt 14 năm danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, 8 năm đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến.