Sách xuất bản – Bộ môn Chế tạo máy

  •  Thái Thị Thu Hà, Nguyễn Lê Quang, Trần Vũ An, Tô Hoàng Minh, Hồ Minh Đạo , Hướng dẫn thí nghiệm kỹ thuật đo lường cơ khí, NXB Đại học Quốc gia TP.HCM, 2006
  • Trần Doãn Sơn, Công nghệ chế tạo máy. Tập 1, NXB Đại học Quốc gia TP.HCM, 2006
  •  Phạm Ngọc Tuấn, Nguyễn Văn Tường, Các phương pháp gia công đặc biệt, NXB Đại học Quốc gia, 2013
  •  Đỗ Thị Ngọc Khánh, Huỳnh Phan Tùng, Lê Quý Đức, Kỹ thuật an toàn vệ sinh lao động, NXB Đại học Quốc gia TP.HCM, 2010.