Forms

HỌC VỤ

HỌC BỔNG

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC

QUY TRÌNH ISO

A. QUY TRÌNH ISO ÁP DỤNG CHO KHOA

 1. Quy định tiếp sinh viên
 2. Quy trình tiếp tân sinh viên
 3. Quy trình đăng ký nghỉ dạy và dạy bù
 4. Tổ chức HNSV cấp khoa.doc
 5. Quy trình đăng ký môn học
 6. Quy trình tổ chức thi học kỳ
 7. Quy trình sửa chữa thiết bị văn phòng
 8. Quy trình bảo trì thiết bị
 9. Quy trình đánh giá đề cương cao học
 10. Quy trình cấp giấy chứng nhận
 11. Quy trình xét học bổng

Công văn liên quan đến đào tạo truy cập website: www.cokhi.hcmut.edu.vn

B. QUY TRÌNH CỦA TRƯỜNG

 1. Quy trình kiểm soát tài liệu
 2. Quy trình kiểm soát hồ sơ
 3. Quy trình đánh giá nội bộ
 4. Quy trình kiểm soát sự không phù hợp
 5. Quy trình khắc phục phòng ngừa

Tài liệu tham khảo: Sổ tay chất lượng