NGÀNH KỸ THUẬT CƠ KHÍ

 

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Mục tiêu 1. Có kiến thức cơ bản về toán học, khoa học tự nhiên, đáp ứng cho việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.

Mục tiêu 2. Có các kiến thức cơ sở kỹ thuật và ngành: các quá trình vật lý của kỹ thuật cơ khí, hệ thống sản xuất và bảo trì, thiết kế và phát triển sản phẩm giúp đủ năng lực phát hiện, giải quyết các vấn đề liên quan đến thiết kế, chế tạo trong các hệ thống sản xuất công nghiệp.

Mục tiêu 3. Có kỹ năng cá nhân, nghề nghiệp, giao tiếp, làm việc nhóm đủ để làm việc trong môi trường làm việc liên ngành, đa văn hóa, đa quốc gia.

Mục tiêu 4. Có hiểu biết về quản lý, điều hành hoạt động chuyên môn; có các kiến thức cơ bản khoa học xã hội, khoa học chính trị và pháp luật phù hợp với chuyên ngành được đào tạo để đóng góp hữu hiệu vào sự phát triển bền vững của xã hội, cộng đồng.

 

CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

a. Khả năng áp dụng các kiến thức cơ bản về toán, khoa học tự nhiên và cơ sở kỹ thuật cơ khí

b. Khả năng thiết kế và tiến hành thực nghiệm các hệ thống cơ khí, nhiệt, lưu chất… ngoài ra còn phân tích và giải thích kết quả

c. Khả năng thiết kế chi tiết, quá trình và hệ thống đáp ứng các yêu cầu mong muốn về giá thành, khả năng chế tạo, môi trường, xã hội, đạo đức, tính bền vững và các ràng buộc khác

d. Khả năng thực hiện thành công chức năng của một thành viên trong nhóm giải quyết vấn đề đa lãnh vực và đa chức năng

e. Khả năng xác định, mô hình hóa và giải quyết các vấn đề mới (không giới hạn và ràng buộc) hoặc sẵn có (đã mô tả rõ ràng) trong lãnh vực kỹ thuật cơ khí

f. Khả năng nhận biết và thực hiện các trách nhiệm đạo đức và nghề nghiệp

g. Có khả năng giao tiếp hiệu quả

h. Khả năng nhận biết và áp dụng kiến thức để giảiquyết các vấn đề cơ khí trong một bối cảnh kinh tế toàn cầu, môi trường, và xã hội

i. Khả năng nhận ra các nhu cầu và động lực để tham gia vào việc học tập suốt đời

j. Khả năng áp dụng kiến thức vào các vấn đề hiện tại và đương đại

k. Khả năng sử dụng các kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ kỹ thuật hiện đại cần thiết cho việc thực hành cơ khí

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Xem chương trình đào tạo tại đây.