Ban chủ nhiệm khoa qua các thời kỳ

 

STT Thời gian Trưởng
khoa
Phó
khoa
1 4-11/1975 TS. Huỳnh Văn Hoàng TS. Lê Ngọc Quý

TS. Nguyễn Thiện Tống

2 11/1975 – 1977 TS. Trần Hồng Quân TS. Nguyễn Thiện Tống

TS. Lê Ngọc Quý

3 1977 – 1978 TS. Nguyễn Ngọc Cẩn KS. Hoàng Đình Tín

TS. Lê Ngọc Quý

TS. Trần Hoàng Sơn

TS. Lê Minh Ngọc

4 1978 – 1979 KS. Lê Thanh Sính TS. Lê Ngọc Quý

TS. Lê Minh Ngọc

TS. Trần Hoàng Sơn

5 1979 – 1980 TS. Bùi Song Cầu TS. Lê Ngọc Quý

TS. Trần Hoàng Sơn

6 1981 – 1986 TS. Phạm Phố TS. Lê Ngọc Quý

TS. Trần Hoàng Sơn

TS. Lê Minh Ngọc

7 1987 – 1993 TS. Hồ Đắc Thọ TS. Lê Minh Ngọc

TS. Lương Hồng Đức

TS. Trần Hoàng Sơn

8 1993 – 1998 TS. Nguyễn Tuấn Kiệt TS. Lê Minh Ngọc

TS. Đặng Văn Nghìn

TS. Phạm Ngọc Tuấn

KS. Phan Anh Vũ.

9 1998 – 2007 TS. Đặng Văn Nghìn TS. Phạm Ngọc Tuấn

Ths. Văn Thị Bông

TS. Lê Hoài Quốc

TS. Nguyễn Thanh Nam

Ths. Nguyễn Như Phong

TS. Trần Thiên Phúc

10 2007 -2012 TS. Trần Thiên Phúc PGS.TS. Nguyễn Hữu Lộc

TS. Từ Diệp Công Thành

TS. Bùi Trọng Hiếu

TS. Trương Quốc Thanh

PGS. TS. Nguyễn Tấn Tiến

11 2012 – 2018 PGS. TS. Nguyễn Hữu Lộc TS. Phạm Công Bằng

TS. Đỗ Ngọc Hiền

ThS. Trần Đại Nguyên

12 2018 – 2023 PGS. TS. Nguyễn Hữu Lộc TS. Phạm Công Bằng (2018-2020)

TS. Phạm Quang Trung (2020-2023)

TS. Trần Anh Sơn

ThS. Trần Đại Nguyên

13 2023 – nay PGS.TS. Bùi Trọng Hiếu PGS.TS. Nguyễn Quốc Chí

TS. Phạm Minh Tuấn

TS. Phạm Quang Trung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 – 2018