Mục tiêu nghiên cứu

Xây dựng các chương trình nghiên cứu trọng điểm mang tính đa ngành, tập trung phát triển tri thức và công nghệ cao có ý nghĩa hiện thời và triển vọng trong tương lai.

  • Xây dựng các nhóm nghiên cứu của các cán bộ giảng dạy có cùng mối quan tâm về một vấn đề kỹ thuật hoặc một lĩnh vực công nghệ đang mang tính thời sự.
  • Quá trình nghiên cứu phải đảm bảo sử dụng các nguồn lực có hiệu quả và đạt được lợi ích tối đa.
  • Phấn đấu để Khoa Cơ khí trở thành một trung tâm chuyển giao công nghệ hàng đầu ở khu vực phía Nam.