Biểu mẫu

HỌC VỤ

HỌC BỔNG

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC

BIỂU MẪU KHOA

QUY TRÌNH ISO

A. QUY TRÌNH ISO ÁP DỤNG CHO KHOA

 1. Danh mục quy trình
 2. Quy trình tổ chức HNSV cấp Khoa
 3. Quy trình xét học bổng cấp Khoa
 4. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra, thi học kỳ
 5. Quy trình làm hồ sơ đi thực tập tốt nghiệp
 6. Quy trình bảo trì và sửa chữa thiết bị
 7. Quy trình mượn thiết bị tại xưởng C1
 8. Quy trình xử lý chất thải công nghiệp tại xưởng C1

B. QUY TRÌNH CỦA TRƯỜNG

Xem danh mục quy trình trường Đại học Bách khoa tính đến 11/8/2020) tại đây (liên hệ đơn vị liên quan để xem quy trình đầy đủ).

 1. Quy trình kiểm soát tài liệu
 2. Quy trình kiểm soát hồ sơ
 3. Quy trình đánh giá nội bộ
 4. Quy trình kiểm soát sự không phù hợp
 5. Quy trình khắc phục phòng ngừa

Xem thêm thông tin tại đây.

KIỂM SOÁT RỦI RO

Phân tích đánh giá rủi ro năm 2020

Kế hoạch kiểm soát rủi ro năm 2020

Danh mục các rủi ro năm 2020

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

Sổ tay chất lượng 2020

Bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Bộ tiêu chuẩn ISO 31000:2015