Biểu mẫu

HỌC VỤ

HỌC BỔNG

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC

BIỂU MẪU KHOA

QUY TRÌNH ISO

A. QUY TRÌNH ISO ÁP DỤNG CHO KHOA

  1. Danh mục quy trình
  2. Quy trình xét chọn và trao học bổng cấp Khoa
  3. Quy trình làm hồ sơ đi thực tập ngoài trường
  4. Quy trình bảo trì và sửa chữa thiết bị
  5. Quy trình mượn thiết bị tại xưởng C1
  6. Quy trình xử lý chất thải công nghiệp tại xưởng C1

B. QUY TRÌNH CỦA TRƯỜNG

Danh mục quy trình trường Đại học Bách khoa (liên hệ đơn vị liên quan để xem quy trình đầy đủ).

Quy trình kiểm soát tài liệu

Quy trình kiểm soát hồ sơ

Quy trình đánh giá nội bộ

Quy trình kiểm soát sự không phù hợp

Quy trình khắc phục phòng ngừa

Xem danh sách các biểu mẫu tại đây.


TÀI LIỆU THAM KHẢO
:

Sổ tay chất lượng 2020

Bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Bộ tiêu chuẩn ISO 31000:2015