Bộ môn Kỹ thuật máy xây dựng và nâng chuyển

Kỷ niệm 20/11 Bộ môn Kỹ Thuật MXD Và NC