Đào tạo – Bộ môn Chế tạo máy

  • Các ngành, chuyên ngành đào tạo đại học, sau đại học, đào tạo thường xuyên và các hình thức khác.
    • Đaị học: Kỹ thuật cơ khí
    • Sau đại học: Kỹ thuật cơ khí
  • Các điểm nổi bật, đặc thù trong đào tạo của đơn vị.
    • Phụ trách các môn học liên quan đến các khối kiến thức lý thuyết về chế tạo, đo lường, CAD-CAM, khuôn mẫu,… trong chương trình đào tạo ngành kỹ thuật cơ khí
    • Luận văn tốt nghiệp bao gồm các hướng thiết kế chế tạo các máy móc thiết bị phục vụ nền kinh tế