Hợp tác – Bộ môn Kỹ thuật hệ thống Công nghiệp

  • Ký kết hợp tác nghiên cứu khoa học, công nghệ và đào tạo với trường Đại học Hàng Hải – Hàn Quốc.
  • Ký kết hợp tác liên kết với doanh nghiệp: Tập đoàn Crystal Việt Nam, Công ty Cổ phần sản xuất nhựa Duy Tân (Duy Tan Plastics)
  • Liên kết với hơn 150 doanh nghiệp trong và ngoài nước
  • Liên kết với các trường đại học trong và ngoài nước