Sách xuất bản – Bộ môn Thiết kế máy

Bộ môn đã biên soạn và xuất bản nhiều tài liệu giáo trình, tài liệu tham khảo phục vụ cho các môn học.

 

STT Tác giả Tên sách Nhà xuất bản Năm xuất bản
1 Lại Khắc Liễm Giáo trình Cơ học máy NXB Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh 2016
2 Lại Khắc Liễm Bài tập Nguyên lý máy NXB Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh 2016
3 Nguyễn Tuấn Kiệt Động lực học cơ hệ NXB Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh 2003
4 Nguyễn Thanh Nam Phương pháp thiết kế kỹ thuật NXB Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh 2002
5 Phan Đình Huấn Bài tập Phương pháp Phần tử hữu hạn NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh 2000
6 Phan Đình Huấn Sử dụng phần mềm RDM trong tính toán kết cấu NXB Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh 2000
7 Nguyễn Thanh Nam Phương pháp khối PTHH Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật 2001
8 Lê Khánh Điền Vẽ Kỹ thuật Cơ Khí NXB Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh 2015
9 Nguyễn Thanh Nam, Lê Khánh Điền, Phan Đình Tuấn, Nguyễn Thiên Bình Hướng dẫn thực hành gia công  Biến dạng cục bộ liên tục NXB Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh 2010
10 Nguyễn Hữu Lộc Đồ họa máy tính và mô hình hóa hình học NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2000
11 Nguyễn Hữu Lộc Đồ họa máy tính và mô hình hóa hình học NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2000
12 Nguyễn Hữu Lộc Sử dụng AutoCAD 12,

Sử dụng AutoCAD 13

NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh 1997
13 Nguyễn Hữu Lộc Sử dụng AutoCAD 14 Sử dụng AutoCAD 2000,

Sử dụng AutoCAD 2002, Sử dụng AutoCAD 2004, Sử dụng AutoCAD 2006, Sử dụng AutoCAD 2007, Sử dụng AutoCAD 2008

Tập 1,2

NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh 1998-2008
14 Nguyễn Hữu Lộc Thiết kế mô hình ba chiều với AutoCAD NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh 1997 -2006
15 Nguyễn Hữu Lộc Bài tập thiết kế mô hình ba chiều với AutoCAD NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh 2000.

In lần 3, 2006

16 Nguyễn Hữu Lộc Thiết kế cơ khí với AutoCAD Mechanical NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh 1999

In lần 4,  2006

17 Nguyễn Hữu Lộc

Lê Văn Sỹ

Thiết kế mô hình ba chiều với Mechanical Desktop NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh 2005
18 Nguyễn Hữu Lộc

Nguyễn Thanh  Trung

Tạo các tiện ích thiết kế trên AutoCAD NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh 2003

In lần 2, 2006

19 Nguyễn Hữu Lộc

Nguyễn Thanh  Trung

Lập trình thiết kế với AutoLISP và Visual Lisp. Tập 1 và 2 NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh 2000.

In lần 2, 2003.

20 Nguyễn Hữu Lộc Mô hình hóa sản phẩm cơ khí Autodesk Inventor Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật 2007
21 Nguyễn Hữu Lộc Bài tập vẽ thiết kế hai chiều AutoCAD NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh 2008
22 Nguyễn Hữu Lộc Độ tin cậy trong thiết kế kỹ thuật NXB Đại học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh 2002
23 Nguyễn Hữu Lộc Thiết kế và phân tích hệ thống cơ khí theo độ tin cậy Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật 2005, 2009
24 Nguyễn Hữu Lộc Bài tập mô hình hóa hình học NXB Đại học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh 2006
25 Nguyễn Hữu Lộc Mô hình hoá hình học NXB Đại học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh 2014, 2018
26 Nguyễn Hữu Lộc Quy hoạch và phân tích thực nghiệm NXB Đại học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh 2011
27 Nguyễn Hữu Lộc

 

Kỹ thuật CAD/CAE Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật 2011
28 Nguyễn Hữu Lộc (Chủ biên)

Lê Văn Uyển

Chi tiết máy và Ứng dụng tin học trong Chi tiết máy NXB Đại học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh 2014
29 Nguyễn Hữu Lộc (Chủ biên) Chương trình đào tạo tích hợp: Từ thiết kế đến vận hành. NXB TP Hồ Chí Minh 09/2014 2014
30 Nguyễn Hữu Lộc Thiết kế và phân tích hệ thống cơ khí theo độ tin cậy Nhà xuất bản Quốc Gia TP Hồ Chí Minh 2015
31 Nguyễn Hữu Lộc Bài tập Chi tiết máy Nhà xuất bản Quốc Gia TP Hồ Chí Minh, In lần thứ 7 2016
32 Nguyễn Hữu Lộc Giáo trình Cơ sở thiết kế  máy Nhà xuất bản Quốc Gia TP Hồ Chí Minh, In lần thứ 13 2016
33 Nguyễn Hữu Lộc (Chủ biên) và nhiều tác giả Đào tạo theo phương pháp tiếp cận CDIO. NXB Đại học Quốc gia Tp HCM 2018
34 Nguyễn Hữu Lộc

Nguyễn Như Ý

Thiết kế tối ưu kết cấu Nhà xuất bản Quốc Gia TP Hồ Chí Minh 2018
35 Trần Thiên Phúc Thiết kế chi tiết máy công dụng chung NXB Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh 2010
36 Nguyễn Hữu Lộc Thiết kế máy và chi tiết máy NXB Đại học Quốc gia Tp HCM 2020