Danh sách cán bộ – Bộ môn KT máy XD và nâng chuyển

  1. Cán bộ cơ hữu
Hình chân dung Họ tên Học hàm học vi Trách nhiệm Chuyên môn chính định hướng nghiên cứu Các môn

giảng dạy

Lưu Thanh Tùng PGS.TS Chủ nhiêm Bộ môn -Kỹ thuật máy và thiết bị xây dựng

-Nâng chuyển

-Dao đông cơ học

-Thiết bị sản xuất vật liệu

-Tự động hóa sản xuất

-Hệ thống cơ khí

-KT rung trg máy xây dưng nâng chuyển

-Kết cấu thép thiết bị nâng

-Kỹ thuật nâng vận chuyển

-Ứng dụng tin học trong TK máy XD

-KT rung &ứng dụng trg máy XD

-Kết cấu thép

-Tự động hóa trong máy XD

-Tự động hóa SX

-Động lực học cơ hệ

-Dao động

 

 

  Lương Văn Tới Thạc sỹ Tổ trưởng công đoàn -Máy xây dựng nâng chuyển

-Thang máy, cầu trục ,máy làm đất

Thiết bị cảng biển

-hệ thống cơ khí

-Máy vận chuyển liên tục

-Máy làm đất

-Hệ thống cáp nâng vận chuyển

-Ứng dụng tin học trg thiết kế nâng vận chuyển

-Thang máy

-Máy thi công cơ giới

-Máy vận chuyển liên tục

-Ứng dụng tin học trong thiết kế máy xây dựng

-Kỹ thuật nâng vận chuyển

  Huỳnh Công Lớn Thạc sỹ Giảng viên -Máy xây dựng nâng chuyển

-Các loại thang máy ,cầu trục

-Máy làm đất, Robot trong xây dựng

-Máy vận chuyển liên tục

-Thiết bị cảng biển

-Hệ thống cơ khí

-KT nâng vận chuyển

-Máy vận chuyển liên tục

-Máy thi công cơ giới

-Máy SX vật liệu và cấu kiện XD

-Thang máy

-Kết cấu thép thiết bị nâng

-Quá trình thiết kế kỹ thuật

-Nhập môn kỹ thuật

-Tối ưu hóa

-Ứng dụng KT rung trong máy XD

 

Trần Quang Phước Tiến sỹ Giảng viên      -Tối ưu hóa

-Gia công phương pháp +

-Cơ cấu mềm

-Gia công nâng cao

-Kỹ thuật nâng vận chuyển

-Máy sản xuất vật liệu và cấu kiện xây dựng

-Công nghiệp 4.0

  1. Cán bộ thỉnh giảng
Nguyễn Hồng Ngân PGS.TS Hưu trí -KT máy và thiết bị xây dựng

-Nâng chuyển

-Dao động cơ học

-Thiết bị sản xuất vật liệu

-Tự động hóa sản xuất

-Hệ thống cơ khí

-KT rung trg máy xây dựng –nâng chuyển

-Hệ thống giám sát và lắp đặt thiết bị nâng vận chuyển

-Hệ thống cáp nâng vận chuyển

-Máy SX vật liệu cơ khí xây dựng

-KT rung và ứng dụng trg máy XD

-Kỹ thuật nâng vận chuyển

-Thang máy

-Các tổ hợp TB SX vật liệu và tạo hình cấu kiện

-TB nâng vận chuyển điển hình

-Cơ sở kỹ thuật rung trg máy XD

Trần Thị Hồng PGS.TS Hưu trí -Máy xây dựng và nâng chuyển

-Máy làm đất

-KT nâng vận chuyển

-Máy vận chuyển liên tục

-Truyền động máy xây dựng

Nguyễn Danh Sơn TS.GVC Hưu trí -Máy xây dựng –nâng chuyển

-Chuyên gia thang máy

-Máy làm đất

-KT nâng vận chuyển

-Thang máy

-Máy xếp dỡ

Lê Hồng Sơn KS Hưu trí -Máy xây dựng –nâng chuyển

-Các loại thang máy, cầu trục

-Khai thác bảo dưỡng máy xây dựng

-Khai thác và sửa chữa máy xây dựng

-Thang máy

-Kết cấu thép thiết bị nâng

-Thiết kế máy trục

-Máy sản xuất vật liệu cơ khị xây dựng

 3. Cán bộ đã từng công tác

Lê Thanh Danh TS Giáo viên -Chế tạo máy

-Dao động và điều khiển

-Hệ thống điều khiển thủy lực

-Tự động hóa trg máy xây dựng

-Ứng dụng rung trg máy xây dựng và nâng chuyển

 
Nguyễn Vũ Anh Duy TS Giáo viên -Máy xây dựng và nâng chuyển

-Các loại thang máy, cầu trục

-Thiết bị cảng biển

-Hệ thống GAV

-Tối ưu hóa

 
Nguyễn Hữu Thọ TS Giáo viên -Thiết kế cơ khí dựa trên hệ thống CAD / CAE

-Mô hình hóa phân tích tối ưu và mô phỏng…

-KT bảo trì máy và thiết bị

-Quản lý nâng vận chuyển

-Quy hoạch thực nghiệm và SIX Sigma

 
Huỳnh Văn Hoàng PGS.TS Hưu trí -Máy xây dựng và nâng chuyển

-Động lực học máy nâng vận chuyển

-Kết cấu thép

 
Vũ Như Phan Thiện ThS.GVC Giáo viên -Nguyên lý chi tiết máy

-KT thiết kế tích hợp hệ thống CAD /CAE

-Ứng dụng tin học trg máy xây dựng và nâng chuyển

-Truyền động máy xây dựng nâng chuyển

-KT thiết kế thủy lực

 
Trương Quang Được TS Giáo viên -Máy xây dựng và nâng chuyển

-Thang máy

-Máy làm đất

 
Trương Minh Vệ GS.TSKH Đã mất    
Nguyễn Xuân Thiệp KS Đã mất