Các môn học – Bộ môn Thiết bị và Công nghệ Vật liệu

 

Stt Tên môn học MH Bậc học
1 Vật liệu học và xử lý ME2015 Đại học
2 Kỹ thuật chế tạo 1 ME3031 Đại học
3 Kỹ thuật đúc kim loại ME3211 Đại học
4 Kỹ thuật cán kim loại ME4431 Đại học
5 Kỹ thuật hàn ME4435 Đại học
6 Vật liệu phi kim ME4451 Đại học
7 Lựa chọn vật liệu trong thiết kế ME4461 Đại học
8 Kỹ thuật biến dạng tạo hình ME4485 Đại học
9 Các phương pháp tạo dáng 205701 Đại học
10 Biến dạng tạo hình kim loại bột và composite hạt 025169 Sau Đại học
11 Các phương pháp biến dạng tạo hình tiên tiến 025167 Sau Đại học
12 Các phương pháp đúc đặc biệt 025168 Sau Đại học
13 Cơ sở biến dạng tạo hình kim loại 025155 Sau Đại học
14 Kim loại học vật lý 025165 Sau Đại học
15 Lựa chọn vật liệu trong thiết kế kỹ thuật 025166 Sau Đại học
16 Mô phỏng các quá trình tạo hình vật liệu 025170 Sau Đại học
17 Vật liệu tiên tiến 025164 Sau Đại học