Các môn học – Bộ môn Công nghệ Nhiệt lạnh

Các môn học

Các môn học hiện do bộ môn quản lý và tham gia giảng dạy:  

 STT Tên môn học Mã MH Cao học Đại học
CQ TC
1. Bơm, quạt, máy nén ME2039 X
2. Nhiệt động và truyền nhiệt ME2041 X
3. TN nhiệt động & truyền nhiệt ME2014 X
4. Kỹ thuật lạnh ME3035 X
5. Điều hòa không khí ME3037 X
6. Kỹ thuật sấy ME3041 X
7. Lò hơi và thiết bị đốt ME3043 X
8. Năng lượng tái tạo ME3045 X
9. Đo lường và tự động hóa các quá trình nhiệt lạnh ME4013 X
10. Trung tâm nhiệt điện ME4015 X
11. Vật liệu nhiệt lạnh ME4301 X
12. Kỹ thuật cháy ME4303 X
13. Tuabin hơi và tuabin khí ME4305 X
14. Kinh tế năng lượng ME4307 X
15. Lắp đặt, vận hành, sửa chữa hệ thống lạnh ME4309 X
16. Điện trong kỹ thuật lạnh ME4311 X
17. Anh văn chuyên ngành ME4313 X
18. Đồ án chuyên ngành (Kỹ thuật nhiệt) ME4053 X
19. Thực tập kỹ thuật (Kỹ thuật nhiệt) ME2029 X
20. Thực tập tốt nghiệp (Kỹ thuật nhiệt) ME3039 X
21. Đề cương luận văn tốt nghiệp (Kỹ thuật nhiệt) ME4091 X
22. Luận văn tốt nghiệp (Kỹ thuật nhiệt) ME4039 X
23. Nhập môn kỹ thuật ME1001 X
Ngoài ra bộ môn còn đang quản lý một số môn học trong chương trình đào tạo cũ (trước 2014) như sau: 
Truyền nhiệt 0250 12 X
Nhiệt động 0250 55 X
Qúa trình cháy 0250 57 X
Năng lượng tái tạo 0250 58 X
Máy lạnh hấp thụ trong kỹ thuật điều hòa không khí 2050 59 X
Trung tâm nhiệt điện 0250 60 X
Bảo toàn và quản lý năng lượng 0250 61 X
Phương pháp thực nghiệm 0250 62 X
Thu hồi nhiệt thải 0250 63 X
Dòng hai pha 0250 64 X
Kỹ thuật lạnh công nghiệp 0250 65 X
Phương pháp số trong truyền nhiệt 0250 66 X
Tối ưu hóa hệ thống năng lượng trong nhà máy 0250 67 X
Ứng dụng phân tích Exergy trong công nghiệp 0250 68 X
Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững 0250 69 X