Đào tạo – Bộ môn Thiết bị và Công nghệ Vật liệu

  • Quy mô đào tạo

Bộ môn Thiết bị & công nghệ vật liệu cơ khí hiện đang giảng dạy các môn học chung và chuyên ngành cho sinh viên và tiếp nhận sinh viên làm thực tập tốt nghiệp và luận văn tốt nghiệp. Giảng dạy và hướng dẫn sinh viên không chính quy. Bộ môn giảng dạy cao học ngành kỹ thuật chế tạo và hướng dẫn luận văn thạc sỹ. Ngoài ra, Bộ môn đã hướng dẫn thành công 1 nghiên cứu sinh và đang hướng dẫn 5 nghiên cứu sinh thuộc ngành “Công nghệ tạo hình vật liệu”.

  • Quản lý đào tạo

Các hệ đào tạo của Bộ môn đã và đang áp dụng học chế tín chỉ. Sinh viên Bộ môn được quản lý bởi phòng đào tạo Trường, phòng giáo vụ khoa và các thầy cô giáo viên chủ nhiệm của Bộ môn.

Các hoạt động định kỳ (phân ngành, sinh hoạt công dân, hoạt động ngoại khoá …) và phát sinh (các seminar khoa học học thuật từ phía các Trường nước ngoài hay các công ty, tham quan công ty…) về đào tạo đều được thông tin rộng rãi tới sinh viên qua nhiều hệ thống như bảng thông báo, e-mail, website.

  • Đổi mới phương pháp giảng dạy

Bộ môn đã và đang tiến hành xây dựng lại chương trình giáo dục đào tạo theo hướng chuẩn đầu ra có kiểm định. Bộ môn đang soạn đề cương chi tiết các môn học theo chuẩn đầu ra có kiểm định. Các cán bộ giảng dạy của Bộ môn sẽ giảng dạy theo các đề cương này.

  • Bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục

Chương trình đào tạo của ngành kỹ thuật chế tạo thuộc ngành kỹ thuật cơ khí thay đổi dựa vào các kết quả khảo sát của 4 đối tượng là doanh nghiệp, cựu sinh viên, giảng viên và sinh viên.