Cơ sở vật chất – Bộ môn Cơ Điện Tử

 

TT Tên thiết bị Mô tả thiết bị Thông số kỹ thuật
1 Phòng thí nghiệm robot    
2 Hệ thống thí nghiệm điều khiển vị trí    
3 Hệ thống thử nghiệm overhead crane  

 

 
4 Hệ thống thử nghiệm Humanoid robot    
5 Hệ thống thử nghiệm máy CNC dẫn động bằng đai    
6 Hệ thống thử nghiệm mobile robot    
7 Hệ thống thử nghiệm tự động hoá trong lĩnh vực khí nén bằng PLC    
8 Hệ thống thử nghiệm robot thông minh trên nền tảng vision system    
9 Hệ thống thử nghiệm AC servo    
10 Hệ thống thử nghiệm trên vi điều khiển