Danh sách các đề tài nghiên cứu – Bộ môn Kỹ thuật hệ thống Công nghiệp

STT TÊN ĐỀ TÀI CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI
1 Nghiên cứu chuẩn hóa qui trình thiết kế công việc trong sản xuất Đỗ Ngọc Hiền
2 Nghiên cứu triển khai hệ thống sản xuất tinh gọn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) Lê Ngọc Quỳnh Lam
3 Tự động sinh chương trình điều khiển để giảm thời gian chuyển loạt Đinh Bá Hùng Anh
4 Nghiên cứu quy trình tái thiết kế mặt bằng sản xuất: Áp dụng nghiên cứu tái thiết kế mặt bằng sản xuất Lê Ngọc Quỳnh Lam
5 Xây dựng mô hình duy trì năng suất toàn diện – Bảo trì tự quản – cho hệ thống sản xuất theo sản phẩm (flow shop) Đỗ Ngọc Hiền
6 Nghiên cứu chiến lược gieo hạt nhằm nâng cao sức hút ngành Kỹ Thuật Hệ Thống Công Nghiệp Đỗ Ngọc Hiền
7 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sản xuất tinh gọn cho ngành may giúp nâng cao hiệu quả sản xuất, cải thiện năng lực cạnh tranh khi gia nhập Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương Đỗ Ngọc Hiền