Hợp tác – Bộ môn KT máy XD và nâng chuyển

– Hợp tác với các công ty và xí nghiệp trong và ngoài nước thuộc lĩnh vực chuyên ngành.

– Hợp tác đào tạo về chuyên môn với các trường trong và ngoài nước