Các hướng nghiên cứu – Bộ môn Cơ Điện Tử

Các định hướng nghiên cứu chính.

  • Kỹ thuật robot: Robotics
  • Hệ thống động lực học và điều khiển hệ thống: Dynamics and control systems
  • Tự động hóa: automation systems
  • Cơ điện tử trong y sinh.: Bio-mechatronics