Cơ sở vật chất – Bộ môn Kỹ thuật hệ thống Công nghiệp

  • Phòng thực hành/thí nghiệm Kỹ thuật hệ thống công nghiệp (201C1)
  • Phòng thực hành/thí nghiệm Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (710H1)
  • Liên kết với hơn 150 doanh nghiệp thực hiện đào tạo gắn liền với đối tượng thực tế.