Đào tạo – Bộ môn Cơ Điện Tử

Các ngành, chuyên ngành đào tạo đại học, sau đại học, đào tạo thường xuyên và các hình thức khác:

  • Ngành: Kỹ thuật Cơ điện tử
  • Chương trình đào tạo đại học chính qui cho lớp thường và lớp KSTN.
  • Chương trình đào tạo đại học chính qui cho lớp PFIEV.
  • Chương trình chất lượng cao.
  • Chương trình thạc sĩ gồm 2 phương thức: theo dạng môn học / theo dạng nghiên cứu