Sách xuất bản – Bộ môn Chế tạo máy

 • Đoàn Thị Minh Trinh, Công nghệ CAD/CAM, NXB Khoa học Kỹ thuật, 1998.
 • Trần Vũ An, Thái Thị Thu Hà, Nguyễn Lê Quang, Kỹ thuật đo lường(Tập 2), NXB đại học quốc gia, 2000.
 • Phạm Ngọc Tuấn, Quản lý bảo trì công nghiệp – Nxb Đại học quốc gia TPHCM, 2002.
 • Phạm Ngọc Tuấn, Nguyễn Như Mai, Đảm bảo chất lượng, Đại Học Quốc Gia TP.HCM, 2005.
 • Đặng Văn Nghìn, Các phương pháp gia công kim loại, 2007.
 • Phạm Ngọc Tuấn, Nguyễn Văn Tường, Các phương pháp gia công đặc biệt, NXB Đại học Quốc gia TP.HCM, 2007.
 • Thái Thị Thu Hà, Công nghệ nhựa và khuôn, Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia, 2009.
 • Trần Doãn Sơn, Công nghệ chế tạo máy(Tập 1), NXB đại học quốc gia, 2012.
 • Lê Trung Thực, Đặng Văn Nghìn, Hướng dẫn Đồ án môn học Công nghệ chế tạo máy, 2013.
 • Phạm Ngọc Tuấn, Hồ Thị Thu Nga, Đỗ Thị Ngọc Khánh, Trần Đại Nguyên, Nguyễn Văn Tường, Nguyễn Minh Hà, Nhập môn về kỹ thuật, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP. HCM, 2014.
 • Các quá trình chế tạo, Đại học Quốc Gia TP.HCM, 2019.
 • Hướng dẫn thí nghiệm: Kỹ thuật chế tạo, Đại học Quốc Gia TP.HCM, 2017, ISBN: 978-604-73-5655-3.
 • Determination of Undercut Features in Plastic Mold Design, Lambert Academic Publishing, 2014, ISBN: 978-3-659-58739-9.
 • Đặng Văn Nghìn, Bùi Trọng Hiếu, Huỳnh Hữu Nghị, Công nghệ in 3D – Lý thuyết – Ứng dụng – Thực hành , NXB ĐHQG TP.HCM-2020, Chỉ số ISBN: 978-604-73-7650-6.
 • Trần Anh Sơn, Trần Doãn Sơn, Cơ sở kỹ thuật gia công , NXB ĐHQG TP.HCM-2020, Chỉ số ISBN: 978-604-73-7540-0.
 • Trần Doãn Sơn, Trần Anh Sơn, Hồ Triết Hưng, Bành Quốc Nguyên, Kỹ thuật chế tạo 2, NXB ĐHQG TP.HCM-2020, Chỉ số ISBN: 978-604-73-7965-1.
 • Trần Doãn Sơn, Trần Anh Sơn, Hồ Triết Hưng, Huỳnh Hữu Nghị, Kỹ thuật chế tạo 3 , NXB ĐHQG TP.HCM-2020, Chỉ số ISBN: 978-604-73-7506-9.