Các hướng nghiên cứu – Bộ môn Kỹ thuật hệ thống Công nghiệp

Các hướng nghiên cứu chính

  • Tối ưu hóa vận hành hệ thống
  • Thiết kế và cải tiến hoạt động logistics
  • Quản lý chuỗi cung ứng
  • Triển khai công nghệ sản xuất tinh gọn
  • Giải pháp chất lượng
  • Phát triển bền vững
  • MRPII; ERP
  • Lean Six Sigma

Các nhóm nghiên cứu

Kỹ thuật hệ thống công nghiệp

Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng