Liên hệ – Bộ môn Kỹ thuật hệ thống Công nghiệp

Email: kthtcn@hcmut.edu.vn

Điện thoại: 08.8649300, nội bộ: 5853