Chúc mừng sinh viên Khoa Cơ khí đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp trung ương và thành phố

Chúc mừng các sinh viên xuất sắc đạt danh hiệu sinh viên 5 tốt cấp Trung Ương và cấp Thành Phố:

  1. Trần Võ Thảo Hương (Khoa Cơ khí): sinh viên 5 tốt cấp TW, cấp Thành phố
  2. Trần Lê Bội Ngọc (Khoa Cơ khí): sinh viên 5 tốt cấp TW, cấp Thành phố
  3. Lê Hoàng Thuận (Khoa Cơ khí): sinh viên 5 tốt cấp Thành phố
  4. Võ Khắc Phú (Khoa Cơ khí): sinh viên 5 tốt cấp Thành phố
  5. Trần Minh Nhựt (Khoa Cơ khí): sinh viên 5 tốt cấp Thành phố
  6. Võ Thị Hồng Hạnh (Khoa Cơ khí): sinh viên 5 tốt cấp Thành phố

Xem thông tin chi tiết tại đây.