Chương trình tài trợ học bổng Ernst Mach-Grant – ASEA-UNINET cho năm học 2022-2023

1/ Đối tượng: 
– Nghiên cứu sinh bậc Tiến sĩ, Sau Tiến sĩ tất cả các chuyên ngành thuộc các đơn vị thành viên của ASEA-UNINET muốn tham gia nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm tại các trường đại học tại Áo;
– Sinh viên đại học các chuyên ngành Ca múa nhạc, Biểu diễn.

2/ Độ tuổi giới hạn: 

– 35 tuổi cho sinh viên bậc đại học và nghiên cứu sinh tiến sĩ;
– 45 tuổi cho nghiên cứu sinh Sau Tiến sĩ

3/ Mức tài trợ:

– 1.150 Euro/tháng + chi phí đi lại tối đa 1.000 Euro cho đối tượng Sau Tiến sĩ;
– 1.050 Euro/tháng + chi phí đi lại tối đa 1.000 Euro cho đối tượng Sinh viên đại học và Nghiên cứu sinh Tiến sĩ.

4/ Hạn chót đăng ký:

– Ngày 01 tháng 3 năm 2022
5/ Cách thức đăng ký:
– Trực tuyến tại website: https://www.scholarships.at/default.aspx
Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng xem email bên dưới hoặc truy cập vào link sau đây: https://drive.google.com/file/d/1fXb3rP8wwD2hY2NCj_gtUoZ49qdWu-sG/view?usp=sharing