DANH SÁCH ĐỀ CỬ DANH HIỆU SINH VIÊN NĂM HỌC 2019 – 2020 và DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ DANH HIỆU NĂM HỌC 2020 -2021

Phòng Giáo vụ  Khoa thông báo đến các bạn sinh viên danh sách đề cử danh hiệu cá nhân, tập thể năm học 2019 -2020 và danh sách đăng ký danh hiệu năm học 2020 -2021 cụ thể như sau:

1- Danh sách đề cử danh hiệu SV năm học 2019-2020.

2- Danh sách đề cử danh hiệu tập thể lớp năm học 2019- 2020.

3- Danh sách đăng ký danh hiệu sinh viên năm học 2020-2021.

(Vui lòng Xem 3 File  chi tiết đính kèm) 2020.10.22 DS Dang ky danh hieu nam hoc 2020-2021- chinh thuc (1) 2020.10.22 DS de cu danh hieu SV nam hoc 2019-2020- chinh thuc 2020.10.22 DS de cu danh hieu tap the nam hoc 2019-2020 chinh thuc (1)