Danh sách hội đồng bảo vệ đề cương cao học HK1/15-16 ngành Kỹ thuật Cơ khí (Có bổ sung thêm HV)

Ngày bảo vệ: 07/01/2015

Thời gian: Bắt đầu lúc 14g00

Địa điểm: xem chi tiết trong file đính kèm

Lưu ý: Các học viên có mặt trước 30 phút để chuẩn bị trước khi bảo vệ

Danh sách