MCC5

GS. Ngo Anh Dung, École de Technologie Supérieure (ETS), U. du Québec, Canada báo cáo tại phiên toàn thể về Thiết kế đảo bảo chế tạo và lắp ráp