HoiThaoMitsubishi03

Đông đảo sinh viên Khoa Cơ Khí, Khoa Điện – Điện Tử, Khoa Kỹ thuật Giao thông và Khoa Kỹ thuật Hóa học đến tham dự hội thảo