KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU NĂM 2021

–       Số bài báo đăng tạp chí, kỷ yếu hội nghị năm 2021:

 

 

Loại công trình

Số

lượng

Chia theo 2

nhóm

Bài báo quốc tế 62 62 Bài báo quốc tế Số lượng
Hội nghị quốc tế 13  

 

61

Web of Science 21
Bài báo trong nước 25 Scopus 27
Hội nghị trong nước 23 Tạp chí quốc tế 14
Tổng 123 123 Tổng 62
 

Tỉ lệ bài/CBGD

 

1,86

0,73(ISI/Scopus)

0,94 (Chung)

 

Từ đầu năm 2021 nhà trường có chính sách khen thưởng công bố quốc tế.

  • Các sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng cấp cơ sở năm học 2020-2021 có 32 cá nhân và 107 sáng kiế
  • Năm học 2020-2021, đã và đang triển khai 67 đề tài các cấp cho các bộ giảng viên, trong đó có 03 đề tài NCKH hợp tác quốc tế (AUN/SEED-Net, MURATA).

*   Công tác nghiên cứu khoa học đối với sinh viên:

  • Đã hoàn thành công tác nghiên cứu khoa học cho sinh viên 2020 đã hoàn thành với kết quả như sau: Chương trình PFIEV (8 đề tài); Chương trình kỹ sư tài năng (4 đề tài); Chương trình chính quy (32 đề tài); Chương trình OISP (luận văn và thường niên 17 đề tài).
  • Triển khai công tác đề tài nghiên cứu khoa học cho sinh viên mới năm 2021: chương trình PFIEV: 8 đề tài; chương trình kỹ sư tài năng với 4 định hướng: nghiên cứu, gắn kết doanh nghiệp, phục vụ cộng đồng, sản phẩm KHCN và các đề tài đang xét duyệt cho các chương trình.

*Các hội nghị tổ chức trong năm học 2020-2021

  • Đã tổ chức hội nghị thường niên Khoa Cơ khí với tổng số bài: 47 bài.
  • Đã tổ chức Hội nghị KHCN toàn quốc về Cơ khí lần thứ 6 năm 2021 vào ngày 5/11/2021. Với 207 Tóm tắt và Bài báo đã nộp, phản biện và chọn lọc hơn 100 bài báo có chất lượng tốt được công bố trên tạp chí trong nước (Tạp chí Cơ khí Việt Nam), khoảng 60 bài báo sẽ đăng quốc tế (KEM trong danh mục SCOPUS và AMM).