Khóa đào tạo KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ dành cho Sinh viên ĐH – Công ty Fujikura Fiber Optics Việt Nam

Các bạn sinh viên quan tâm xin vui lòng xem file chi tiết đính kèm và gửi email đăng ký với tiêu dề “ĐĂNG KÝ THAM DỰ KHÓA ĐÀO TẠO KỸ NĂNG MỀM” trước ngày 30/11/2020 về VP Khoa theo địa chỉ: vpkck@hcmut.edu.vn

2020.11.25 – FOV2020.11.25-MAU DANG KY THAM DU KHOA DAO TAO KY NANG MEM_Cong van Dao Tao Ky Nang Mem cho Sinh Vien (1) 2020.11.25-FOV_Cong van Dao Tao Ky Nang Mem cho Sinh Vien