MỜI ĐĂNG KÝ THAM DỰ CHUYỆN ĐỀ VỀ ROBOTICS

Chuyên đề “Robotics in Healthcare: From Rigid to Soft Machines for Advanced Surgical Systems, Haptic Interfaces, Assistive Devices, and Artificial Organs”

Người báo cáo: TS Đỗ Thanh Nhỏ, Scientia Senior Lecturer at Graduate School of Biomedical Engineering (GSBmE), UNSW Sydney, Australia

Địa điểm: Hội trường B11

Thời gian: Thứ hai 18/9/2023, từ 14h00

Ngôn ngữ: tiếng Việt

Sau báo cáo có trao đổi Về Học bổng SĐH tại UNSW

Mời Quý Thầy Cô và sinh viên tham dự.

Đăng ký tham dự tại đây.

Xem Subtract và Short Bio tại đây.