Nhận bổ sung hồ sơ học bổng tài trợ của Khoa

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         KHOA CƠ KHÍ                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

____________________________________

Tp.HCM, ngày 18  tháng 9  năm 2017

THÔNG BÁO

V/v Nhận bổ sung hồ sơ học bổng tài trợ của Khoa

 

Nhằm hỗ trợ sinh viên Khoa Cơ khí có hoàn cảnh gia đình khó khăn Khoa Cơ khí sẽ nhận bổ sung hồ sơ học bổng tài trợ của Khoa theo nội dung đính kèm

 

  1. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:

– Địa điểm: hồ sơ  nộp về văn phòng Khoa Cơ Khí.

– Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 18/9/2017.

– Thời gian hết hạn nộp sơ: ~ 25/9/2017

  1. Hồ sơ dự tuyển

– Đơn xin cấp học bổng tại website Khoa Cơ khí : www.fme.hcmut.edu.vn – mục tin tức – Thông báo/ Biểu mẫu;

– Giấy xác nhận hoàn cảnh gia đình do địa phương cấp

– Xác nhận của ban cán sự lớp, Giáo viên chủ nhiệm, Đoàn Thanh Niên khi xét học bổng này

 

Trân trọng ./.

                                                                                 TRƯỞNG KHOA CƠ KHÍ