P&G TUYỂN SINH VIÊN THỰC TẬP – DREAM INTERNSHIP 2019 – ENGINEERING

Đăng ký tham dự GẶP GỠ VÀ TUYỂN DỤNG chiều 10/01/2019 tại đây:
https://fme.hcmut.edu.vn/2609.html
Xem các thông tin tuyển dụng khác tại đây:
https://fme.hcmut.edu.vn/hop-tac/tuyen-dung

Xem thông tin chi tiết tại đây.

Tải và điền biểu mẫu đăng ký tại đây và phản hồi qua email: trandainguyen@hcmut.edu.vn

Đăng ký tham dự GẶP GỠ VÀ TUYỂN DỤNG chiều 10/01/2019 tại đây:
https://fme.hcmut.edu.vn/2609.html
Xem các thông tin tuyển dụng khác tại đây:
https://fme.hcmut.edu.vn/hop-tac/tuyen-dung